Draaiboek en bijlagen

Draaiboek voor de WZC

Download hier het draaiboek voor mondzorgcoördinatoren. Dit lijvig document dient als leidraad om een mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum (WZC) te implementeren.

Bijlagen 

In het draaiboek wordt regelmatig verwezen naar verschillende documenten als bijlagen. Deze kan je hieronder downloaden.

Document Omschrijving
PowerPointpresentatie infomoment Met deze PowerPointpresentatie geef je aandacht aan het belang van mondzorg in het WZC. Hierbij creëer je een draagvlak bij de directie en kwaliteitsverantwoordelijken binnen de organisatie.
Engagementsverklaring De engagementsverklaring neem je door na het infomoment en laat je ondertekenen door de directie. Dit document houdt het WZC zelf bij.
Overleg Mondzorgteam Dit sjabloon kan je gebruik maken wanneer het mondzorgteam samenkomt voor het bespreken van opdrachten en het actieplan. Dit sjabloon geeft structuur aan het overleg.
Leden mondzorgteam Via dit overzicht kan je alle leden van het mondzorgteam noteren. Dit overzicht kan verspreid worden over de organisatie om de toegankelijkheid van het mondzorgteam door alle medewerkers, bewoners en familieleden te vergroten.
Richtvragen m.b.t. visie In dit document vinden jullie enkele richtvragen en een voorbeeld visie tekst terug die kunnen helpen bij het opstellen van een visie. Dit is een belangrijke stap en zal centraal staan in het bepalen van het mondzorgbeleid en de keuze die zullen worden gemaakt in de loop van het project.
Materialen voor het kick-off moment Gezonde Mond levert via deze link jullie allerlei materialen (brochures, posters,...) voor het kick-off moment. Dit moment heeft als doel om project De Mondzorglijn bij alle medewerkers, bewoners, familieleden en ook buiten de zorgvoorziening kenbaar te maken, zodanig we iedereen mee hebben in het succesvol implementeren van een nieuw beleid.
Omgeving van de organisatie in kaart brengen Dit is een voorbeeldmail die de mondzorgcoördinator kan aanpassen en sturen naar tandartspraktijk-adressen in de Eerstelijnszone. 
Sjabloon gezondheidsmatrix Dit is een leeg overzichtsdocument. Deze matrix wordt ingevuld bij stap 2 i.f.v. de basisevaluatie van het mondzorgbeleid in jullie organisatie. Met deze matrix wordt er een bevraging en inventarisering gedaan van het aanwezige mondzorgbeleid.
Info gezondheidsmatrix Om een overzicht te krijgen van de huidige situatie, kunnen een aantal richtinggevende vragen gesteld worden. Deze kunnen jullie helpen om de gezondheidsmatrix te kunnen invullen.
Bevorderende en belemmerende factoren Via dit document kunnen jullie zicht krijgen op de huidige bevorderende en belemmerende factoren. Op basis van deze bevindingen kan er worden afgestemd op individuele noden en mogelijkheden binnen jullie organisatie. Deze kunnen jullie meenemen in de opleiding en het actieplan. 
Uitkomstindicatoren registreren In dit registratieformulier noteer je het aantal contacten met tandartsen en het aantal tandartsbezoeken.
Richtlijnen dagelijkse mondzorg In dit document vind je tips terug voor de verzorging van natuurlijke tanden, de tong, de uitneembare gebitsprothesen en de verzorging van de tandenloze of de droge mond. Er staan ook tips bij hoe je kan omgaan bij weerstandig gedrag bij de bewoner.
Attitude- en kennis vragenlijst Dit is de link naar een online bevraging van Gezonde Mond. Je neemt deze bevraging af bij zoveel mogelijk personen bij de start van het project (meer bepaald voor de opleidingen) en na 2 jaar werking. Alle ingevulde vragenlijsten worden door Gezonde Mond anoniem geanalyseerd. Vraag de resultaten op bij pauline.devos@gezondemond.be dan maken wij een rapportje op met de resultaten van de participanten van jouw WZC.
Handleiding indicatorentool mondzorg

Deze handleiding legt uit hoe de indicatorentool mondzorg gebruikt wordt. De indicatorentool is een online platform op de huidige webpagina voor de opvolging van indicatoren mondzorg op organisatieniveau. De deelnemende organisaties die een structureel, preventief mondzorgbeleid implementeren dienen vanaf 1 januari 2022 deze tool te gebruiken.

PowerPoint opleiding zorgverleners Deze PowerPoint (PPT) is een basisopleidingsmodule en bevat richtlijnen dagelijkse mondzorg voor kwetsbare ouderen. Deze PPT gebruik je als lid van het mondzorgteam om je naaste collega's in te lichten over de juiste richtlijnen. Het is een belangrijk doel in dit project dat zoveel mogelijk zorgverleners op de hoogte zijn van deze richtlijnen.
Individueel preventief mondzorgplan Dit plan ondersteunt de preventieve mondzorg die elke bewoner nodig heeft. Het is de bedoeling dat er bij opname van een nieuwe bewoner dan ook dit mondzorgplan wordt opgestart en ingevuld.
Handleiding BelRAI 'Mond en Tanden' Om een correcte inschatting van de mondgezondheid en de mondhygiëne van de bewoner te kunnen maken, vul je 9 vraagjes van de BelRAI in. Gebruik hiervoor deze handleiding.
Poetskaarten Door het gebruik van deze kaarten kan een individueel aangepaste preventieve mondzorg van een bewoner bevorderd worden.
Kennisclips Via deze link ga je naar het kennisplatform waar je filmpjes van alle mogelijke praktische instructies met betrekking mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen kan bekijken.
Materiaallijst dagelijkse mondzorg Deze lijst geeft een overzicht van de materialen en producten die Gezonde Mond aanbeveelt voor de dagelijkse mondzorg bij ouderen.
Actieplan Dit is een sjabloon waarin doelstellingen en acties kunnen weergegeven in een overzicht.
Communicatieformulier met de tandarts Bij een jaarlijkse preventieve controle of bij het vaststellen van een behandelnood/klacht wordt een tandartsbezoek georganiseerd voor de bewoner. Neem dit formulier mee naar de tandartsbezoek. Afspraken met betrekking het behandelingstraject kunnen er worden weergegeven.
Overzicht van de indicatoren Om het effect van de interventie (het doorlopen van de verschillende stappen binnen de mondzorglijn) na te gaan, worden een aantal uitkomstindicatoren bijgehouden gedurende het proces. In dit overzicht kan je de uitkomstindicatoren vinden en de evolutie ervan bijhouden.
Implementatiechecklist Deze checklist geeft je een zeer handig overzicht waarin kort wordt opgelijst wat er moet gebeuren, hoe men deze opdracht uitvoert, welke documenten er in orde moeten worden gemaakt, wie deze stap dient uit te voeren. Vink af welke opdracht is afgerond.
Sjabloon eindverslag

In stap 6 wordt dit sjabloon evaluatieverslag gebruikt door de leden van het mondzorgteam om de resultaten van de evaluatie gebundeld in kaart te brengen.

Duurzaamheidchecklist In deze checklist kan het mondzorgteam nagaan of ze voldoen aan alle criteria om het mondzorgbeleid dat geïmplementeerd is verder te verankeren in het beleid van de organisatie.
Samenvatting stappenplan Op deze factsheet staan alle stappen kort opgesomd en wordt weergegeven hoeveel tijd er per stap ongeveer wordt uitgerekend.

Extra hulpmiddelen nodig?

Gezonde Mond streeft ernaar om het project De Mondzorglijn continu te verbeteren op basis van de noden en wensen van de woonzorgcentra. Hierdoor worden er gaandeweg het project nieuwe materialen ontwikkeld. Nood aan een (nieuw) hulpmiddel maar bestaat deze nog niet? Laat het ons weten!